The 6th International Conference on Smart Systems Engineering 2018

Organizing Committee

Chair:
Bungo Ochiai

Vice chair:
Masato Makino

Secretaries:
Hidemitsu Furukawa, Hiroyuki Furusawa, Tomoya Higashihara, Takshi Hoshiba, Ajit Khosla, Chiho Konno, Chen-Tsyr Lo, Yoshimasa Matsumura, Go Matsuba, Yukari Harada, Kyoko Kashiwakura, Rie Konno, Yumiko Minagawa, Yutaka Moriya, Mayumi Ogata


Student chairs:
Eri Ooishi, Hinako Ebe


Student secretaries:
Kosuke Terayama, Yuki Maruyama, Yuji Hirai, Taisei Nakagawa, Hiroaki Kiyokawa, Miao Chen, Yuki Tsuda, Cheng-Ying Liu