The 7th International Conference on Smart Systems Engineering 2019

ORGANIZING COMMITTEE

Chair:

Bungo Ochiai

Secretaries:

Bashir Ahmmad Arima, Hidemitsu Furukawa, Hiroyuki Furusawa, Tomoya Higashihara, Takshi Hoshiba, Junichi Hotta, Shiro Kambe, Ajit Khosla, Chiho Konno,Sukumaran Sathish Kumar, Masato Makino, Go Matsuba, Yoshimasa Matsumura, Yuta Matsushima, Naoya Nagaishi, Tatsuhiro Takahashi,Michio Yokoyama, Kazunari Yoshida
Chie Hamashima, Yukari Harada, Yeon Su Jeon, Kyoko Kashiwakura, Rie Konno, Yumiko Minagawa, Yutaka Moriya, Kiyo Nishiyama, Mayumi Ogata, Misako Okuyama

Student chair:

Kohei Takahashi

Student secretaries:

Hiroki Arai, Keichiro Sato, Naoto Takagi, Tatsuki Sasaki, Minami Tsuchiya
Yuki Tsuda, Yuji Hirai, Nobuyuki Nishiumi