COMMITTEE MEMBERS

========Students organizer=========

Manager, Client relations : Satoshi Chubachi

Finance : Megumi Matsuda

General affairs : Kento Uchida

Public relations : Misaki Shimanuki

Web site : Rikuo Suzuki

===============================

Adviser : Yuya Harada, Tensho Nakamura, Tomoka Suzuki, Erika Saito, Kyota Uda, Kohei Osawa, Sukumaran Sathish Kumar, Naoya Nagaishi, Tomoya Higashihara, Go Matsuba, Bungo Ochiai

Office work : Kiyo Nishiyama, Kanako Ohira